***************

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

นาย พิริยะ ฮะปาน ม.6/4 เลขที่ 2

Email: bawsun2013@Gmail.com

facebook: Piriyah Hapan

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตู

Website counter