เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

****************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ นางสาว จีระภา เพ็ชรจำรัส ชั้นม.6/4 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 30586

E-Mail Kung 2729@gmail.com

Facebook Kung Jeerapar

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter