เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

**********************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***********************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว ซารีฝะ อาดำ เลขที่ 11 เลขประจำตัว 33588

E-MAIL : sareefa2555@gmail.com

FACEBOOK : zn adam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter