เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

**************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

**************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

น.ส.ธนัญญา มรคาเขต เลขที่12 30589

E-mail nilubon675@gmail.com

Facebook อยากเป็นคนที่เทอร์ต้องการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter