เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส หง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

 

 

 

นางสาว วรรณดี พงษ์พัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/4 เลขที่ 19 เลขประจำตัว 30594

EMAIL:WANDEE10PLOY@GMAIL.COM

FACEBOOK: พลอยใส หัวใจโทรม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล