ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
30580
นายชาญยุทธ    สุวาลัม
ม.6/4
   
2
30581
นายพิริยะ    ฮะปาน
ม.6/4
   
3
30582
นายสิทธิโชค    แก้วสังข์
ม.6/4
   
4
30583
นายอนุพนธ์    ทองรักษ์
ม.6/4
   
5
30584
นายอินยัต    เตาวะโต
ม.6/4
   
6
30585
นางสาวกชกร    แซ่เฮียบ
ม.6/4
   
7
30586
นางสาวจีระภา    เพ็ชรจำรัส
ม.6/4
   
8
29266
นางสาวฉัตรสุภางค์    พลลิพัง
ม.6/4
   
9
30587
นางสาวชนิดา    ปาลิโภชน์
ม.6/4
   
10
29019
นางสาวซารีขอ    ใจดี
ม.6/4
   
11
30588
นางสาวซารีฝะ    อาดำ
ม.6/4
   
12
30589
นางสาวธนัญญา    มรรคาเขต
ม.6/4
   
13
29063
นางสาวนลินทิพย์    หอมขาว
ม.6/4
   
14
29110
นางสาวนิลุบล    ศรีจันทร์งาม
ม.6/4
   
15
30590
นางสาวปวีณา    หมัดยาดำ
ม.6/4
   
16
29242
นางสาวภาวิณี    ลาโอบ
ม.6/4
   
17
30592
นางสาวฤทัยทิพย์    รัตนอุดม
ม.6/4
   
18
30593
นางสาววณาริญ    ลารีนู
ม.6/4
   
19
30594
นางสาววรรณดี    พงษ์พัฒน์
ม.6/4
   
20
30595
นางสาววรรณี    กาสา
ม.6/4
   
21
28988
นางสาวสุปราณี    บัวดำ
ม.6/4
   
22
30596
นางสาวสุมาลี    ทองอุปการณ์
ม.6/4
   
23
29206
นางสาวเสาวลักษณ์    ยีละงู
ม.6/4
   
24
29252
นางสาวอนุสรา    พรหมาด
ม.6/4
   
25
30598
นางสาวอารยา    มนูญดาหวี
ม.6/4
   
26
29076
นางสาวอารียา    ไชยมล
ม.6/4
   
27
29198
นางสาวมิสวานี    บินหมัดอมิน
ม.6/4
   
28
31187
นางสาวรัตนมน    ชูรอด
ม.6/4
   
29
31188
นายรอซี    ปะดูกา
ม.6/4
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]