เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกาารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิื พัทบุรี

จัดทำโดย

นายนันทวัฒน์ พริกเบ็ญจะ เลขที่5 เลขประจำตัว 28912

E-Mail not-zill555@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล