เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ นางสาว เบญจรัตน์ นามสกุล นวนกลับ

ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 13 เลขประจำตัว 28979

E-mail benjarut66@gmail.com

Facebook เบญจรัตน์ มิว นวนกลับ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter