เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่อชอบ

******************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวสุนิสา เจ๊ะง๊ะ เลขที่ 20 เลขประจำตัว

E-Mail sunisaaus082@gmail.com

Facebook รักด้ายม้ายแคร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter