เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษษรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายจักริน ประยูรวงศ์

เลขที่ 1 ม.6/5 เลขประจำตัว 28996

G-mail bank4298@gmail.com

Fcabook jakkarin2499@windowslive.com

ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter