เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนดลยีสาระสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 

 

เสนอครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวอิกลีล หมันเบ็ญหมัด ชั้นม.6/5 เลขที่ 25 เลขประจำตัว 29077

E-mail: ikmbm1@gmail.com

Facebook: Ikleel Munbenmud

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัด สตูล

Website counter