เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง32201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวณัฐธริกา ปะดุกา ชั้นม.6/5 เลขที่ 8 เลขประจำตัว 29108

E-mail : nattarika140739@gmail.com

Facebook : Nattarika Arzan Paduka

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล