เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่โปรด

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวศิริวรรณ นามสกุล เพ็ชรจำรัส

ชั้น ม.6/5 เลขที่18 เลขประจำตัว1919900198662

E-mail : Siriwan-121@hotmail.com

Facebook : siriwan Petchamrat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

Website counter