เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

ฟังเพลงลื่นหู

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาววริสรา นามสกุล ดาวเวียงกัน

ชั้น ม.6/5 เลขที่ 17 เลขประจำตัว 29200

E-mail. : WaritsaraDaowaingkan@gmail.com

Facebook : Numfon Indy

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter