เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษษรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายณัฐพล ไชยศรี ชั้น ม.6/5

เลขที่่ 2 เลขประจำตัว 30600

E-Mail Banknatthapon5298@gmail.com

Facebook facebook.com/natthapon.chaisri

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล