ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
28996
นายจักริน    ประยูรวงศ์
ม.6/5
2
30600
นายณัฐพล    ไชยศรี
ม.6/5
3
30603
นายธีรยุทธ์    กรมเมือง
ม.6/5
4
30606
นายนัทวงศ์    คงคากุล
ม.6/5
5
28912
นายนันทวัฒน์    พริกเบ็ญจะ
ม.6/5
6
29133
นายวรเมธ    อินทะสระ
ม.6/5
7
30610
นางสาวจุไรรัตน์    ผาสุขเมือง
ม.6/5
8
29108
นางสาวณัฐธริกา    ปะดุกา
ม.6/5
9
30611
นางสาวต้องใจ    ทองอูเภา
ม.6/5
10
29148
นางสาวนุชญมี    ทำยาง
ม.6/5
11
30612
นางสาวนุชรี    กองพล
ม.6/5
12
30613
นางสาวนุรอัยณี    หวันสู
ม.6/5
13
28979
นางสาวเบญจรัตน์    นวนกลับ
ม.6/5
14
29196
นางสาวพรชิตา    เพียรดี
ม.6/5
15
30619
นางสาวภัทรสุดา    เสาวคนธ์เมธี
ม.6/5
16
28938
นางสาวมณฑิญา    เถาถวิล
ม.6/5
17
29200
นางสาววริสรา    ดาวเวียงกัน
ม.6/5
18
29116
นางสาวศิริวรรณ    เพ็ชรจำรัส
ม.6/5
19
30615
นางสาวศุภรัตน์    หมาดเอียด
ม.6/5
20
28987
นางสาวสุนิสา    เจ๊ะง๊ะ
ม.6/5
21
29282
นางสาวอนันตญา    รองเดช
ม.6/5
22
29283
นางสาวอภิญญา    นกดำ
ม.6/5
23
29120
นางสาวอากีล่า    กูยาหยา
ม.6/5
24
30617
นางสาวอาอีฉ๊ะ    ยาประจัน
ม.6/5
25
29077
นางสาวอิกลีล    หมันเบ็ญหมัด
ม.6/5
26
30618
นางสาวฮาบีบ๊ะ    ยาวาระยะ
ม.6/5
27
30142
นายธันวา    สมานพิกุลวงศ์
ม.6/5
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]