เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทําโดย

ชื่อนางสาวพิมพ์ชนก ฆังคะมะโน

ชั้นม6/6 เลขที่14 เลขประจําตัว28937

E-mail newzalux@hotmail.com

Facebook: Pimchanok kangkamano

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา