เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

##############################

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

##############################

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย เนติพงศ์ บัวเพ็ชร ชั้นม.6/6 เลขที่ 3 เลขประจำตัว 28962

E-Mail : pomnetipong1995@gmail.com หรือ pomz_love2011@hotmail.com

Facebook : Natipong boupetch (ป้อม รู้จักมั้ย)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา