เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

**************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงฮิตที่ชื่นชอบ

**************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย สราวุธ สานุรักษ์ ม.6/6 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 28972

E-Mail srawut2575@gmail.com

Facebook Srawut Sanurak

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา