เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ นางสาวลักษ์สุดา ยี่สุ้นแสง ชั้น ม.6/6 เลขที่ 16 เลขประตัว 28981

G-mail laksudayeesunsang@gmail.com

Facebook เรียกสิ๊"ใอ่ยลัก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา