เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวิระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนายชัยวุฒิ กังสถาน

ชั้น.ม.6/6 เลขที่1 เลขประจำตัว 29000

 

 

 

 

e-mail kangsatan@gmail.com

facebook dkp36@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2557

โรงเรียน สตูลวิทยา