เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

***********************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*******************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นายศราฤทธิ์ พันกาแด ชั้น ม.6/6 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 29011

E-Mail sararit47@hotmail.com

Facebook brsararit@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล