เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวมีนา เส็นสมมาตร

ชั้นม.6/6 เลขที่ 15 เลขประจำตัว 29028

E-mail meena-112014@hotmail.com

facebook indy meena zi

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล