เว็บประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสรเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จััดทำโดย

นางสาวฐิติวรดา สะอาดแก้ว

ชั้น ม.6/6 เลขที่ 10 เลขประจำตัว 29107

E-mail joy_sweet_joy@hotmail.com

Facebook Joy joy titiworada

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล