เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงฮิตที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวนารีทิพย์ ทวีเมือง ม.6/6 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 29109

E-Mail : narithiptawimuing@gmail.com

facebook : narithip tawimuing

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล