เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

*********************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*****************************

เว็บไชต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวจุฑามาศ นามสกุล มโนนุกูล เลขที่ 9 เลขประจำตัว 29142

E-Mail Fonza_2011@hotmail.com

Facebook Fon'z Juthamat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล