เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ฉันชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายผดุงเกียรติ นะทอง ชั้น ม.6/6 เลขที่4 เลขประจำตัว30623

E-mail Padungkiat@windowslive.com

https://www.facebook.com/go.oopz

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา