เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวปิยะรัตน์ ไพลดำ

ชั้น ม.6/6 เลขที่13 เลขประจำตัว30633

E-Mail G-No2549@hotmail.com

Facebook ปิยะรัตน์ ไพลดำ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล