เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

ชื่อ นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย

ชั้นม.6/6 เลขที่ 21 เลขประจำตัว 31204

E-Mail Kamonwun.2539@hotmail.com

Facebook ปอร์ปลา ฉาวเทือน

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ. สตูล