ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29000
นายชัยวุฒิ    กังสถาน
ม.6/6
2
28910
นายณัฐศักดิ์    หาสกุล
ม.6/6
3
28962
นายเนติพงศ์    บัวเพ็ชร
ม.6/6
4
30623
นายผดุงเกียรติ    นะทอง
ม.6/6
5
29011
นายศราฤทธิ์    พันกาแด
ม.6/6
6
28972
นายสราวุธ    สานุรักษ์
ม.6/6
7
29058
นายอธิการ    นิกาเส็ม
ม.6/6
8
30626
นายอรรถสิทธิ์    สาวะดี
ม.6/6
9
30630
นางสาวจริยา    ปานดำ
ม.6/6
10
29142
นางสาวจุฑามาศ    มโนนุกูล
ม.6/6
11
29107
นางสาวฐิติวรดา    สะอาดแก้ว
ม.6/6
12
30632
นางสาวนัจลาห์    อุมาจิ
ม.6/6
13
29109
นางสาวนารีทิพย์    ทวีเมือง
ม.6/6
14
30633
นางสาวปิยะรัตน์    ไพลดำ
ม.6/6
15
28937
นางสาวพิมพ์ชนก    ฆังคะมะโน
ม.6/6
16
29028
นางสาวมีนา    เส็นสมมาตร
ม.6/6
17
28981
นางสาวลักษ์สุดา    ยี่สุ้นแสง
ม.6/6
18
28986
นางสาวสุขใจ    ล่านุ้ย
ม.6/6
19
30635
นางสาวสุธิตา    อาดำ
ม.6/6
20
29032
นางสาวอรวรรณ    บุญพันธ์
ม.6/6
21
31189
นางสาวอรยา    ละอองจิตร
ม.6/6
22
31204
นางสาวกมลวรรณ    เรียบร้อย
ม.6/6
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]