Wellcom To Website..

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

---------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเบ็ญญารัตน์ ล้วนแก้ว

ชั้นม.6/7 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 29066

E-Mail : benyarat6789@gmail.com

Facebook : Ben'Byr Lk

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล