ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่อชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว มลฤดี มากพิบาล 29068

E-mail palmza2539@gmail.com

Facebook Palm'Mrd Mpb

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล