ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

****************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายธงไทย แดงนวล ชั้น ม.6/7 เลขที่ 21 เลขประจำตัว 29125

E-mail Thongthai191@gmail.com

Facebook thongthai.dangnaul

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา