ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน 1 / 2557

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

ว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวสิริภาพร คงเย็น ชั้นม.6/7 เลขที่ 16 เลขประจำตัว 29165

G-mail : siripaporn1@gmail.com

Facebook : Sai'Srpp Ky

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา