ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

Book Animation

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายภาณุพงศ์ อาทรวิริยกุล

ชั้นม.6/7 เลขที่ 3

เลขประจำตัวนักเรียน 29256

E-Mail: timezeed007@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/panupong.artornwiriyakul

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

อ.เมือง จ.สตูล

 

Book Animation