* ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว *

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

**************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวยุวริษา ปรีชามารถ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 9 รหัสประจำตัว 30647

E-mail : yuwarisa@gmail.com

Facebook : Yuwarisa Prichamad

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล