ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว้บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

รูปภาพ

ชื่อ น.ส.วริศรา แดงนุ้ย ชั้นม.6/7 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 30650

E-Mail Warissara2640 @ E-Mail.com

Facebook Wita 0805480360 @ hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล