ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

***************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครู วีระศํกดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวสายฝน พันธ์ฟอง ชั้นม.6/7 เลขที่ 15 เลขประจำตัว 30653

E-mail:fon4871@hotmail.com

G-mail.com:fon4871@gmail.com

Facebook:Noo'Fon Sandy

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ. สตูล