ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติของฉัน 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

นาย.ทศทิศชัย ไทยเจริญ เลขที่20 เลขประจำตัว 30657

E-mail zakao15@hotmail.com

Facebook Fanpage Believe

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง สตูล

************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง.330210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นาย.ทศทิศชัย ไทยเจริญ เลขที่20 เลขประจำตัว 30657

E-mail zakao15@hotmail.com

Facebook Fanpage Believe

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง สตูล