ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29784
นายกฤษณ์    เกตุมงกุฏ
ม.6/7
   
2
29218
นายพงษ์สันต์    จันทร์เพ็ญ
ม.6/7
   
3
29256
นายภาณุพงศ์    อาทรวิริยกุล
ม.6/7
   
4
29227
นายแสงชัย    เหมือนเล็ก
ม.6/7
   
5
30644
นางสาวจริยา    เทพขวัญ
ม.6/7
   
6
30646
นางสาวเบญจรัตน์    ดวงสาย
ม.6/7
   
7
29066
นางสาวเบ็ญญารัตน์    ล้วนแก้ว
ม.6/7
   
8
29068
นางสาวมลฤดี    มากพิบาล
ม.6/7
   
9
30647
นางสาวยุวริษา    ปรีชามารถ
ม.6/7
   
10
30648
นางสาวเยาวเรศ    ยุกระพันธ์
ม.6/7
   
11
30649
นางสาววรรณิสา    อาดำ
ม.6/7
   
12
30650
นางสาววริศรา    แดงนุ้ย
ม.6/7
   
13
30651
นางสาววันเพ็ญ    ยาประจัน
ม.6/7
   
14
29157
นางสาววิลาสินี    ตั่งรุ่น
ม.6/7
   
15
30653
นางสาวสายฝน    พันธ์ฟอง
ม.6/7
   
16
29165
นางสาวสิริภาพร    คงเย็น
ม.6/7
   
17
28984
นางสาวสิริรัตน์    ธรรมรัตน์
ม.6/7
   
18
30655
นางสาวสุภาพร    กาลังงัน
ม.6/7
   
19
29075
นางสาวอังคณา    สุวรรคีรี
ม.6/7
   
20
30656
นายกูดนัย    สัญญา
ม.6/7
   
21
30657
นายทศทิศชัย    ไทยเจริญ
ม.6/7
   
22
29125
นายธงไทย    แดงนวล
ม.6/7
   
23
29004
นายธีระวัฒน์    อักษรศรี
ม.6/7
   
24
29174
นายปวริศร    เจียะจิระวิบูลย์
ม.6/7
   
25
30658
นายยศกร    ปลอดจินดา
ม.6/7
   
26
30659
นายอนุชา    พัฒนชัย
ม.6/7
   
27
30660
นางสาวจิราวรรณ    หมาดหวา
ม.6/7
   
28
30662
นางสาวธนัญญา    สายมณี
ม.6/7
   
29
30663
นางสาวโยษิตา    วงษ์คลองเขื่อน
ม.6/7
   
30
30664
นางสาวอรริษา    สุวัตถิกุล
ม.6/7
   
31
30670
นายอัษฎาค์วุธ    โกมลหิรัญ
ม.6/7
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]