ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
วิชา ง30218 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

<<[ห้อง ม.6/1]>> [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29588
นายกูอนันต์    สัญญา
ม.6/1
   
2
29467
นายชาญณรงค์    สินศรชัย
ม.6/1
   
3
31047
นายธีระ    เรืองพูน
ม.6/1
   
4
29634
นายฟุดัยล์    บูสู
ม.6/1
   
5
29637
นายวิศรุต    อรรถหิรัญ
ม.6/1
   
6
29603
นายสมคิด    จิตดำริห์
ม.6/1
   
7
29606
นางสาวกมลวรรณ    ศิริแสง
ม.6/1
   
8
29524
นางสาวกัญญาณัฐ    ชูติระกะ
ม.6/1
   
9
31048
นางสาวกุลณัฐ    แก้วสุวรรณ์
ม.6/1
   
10
29607
นางสาวจิรัชยา    บุญเตี่ยว
ม.6/1
   
11
29528
นางสาวชนาพร    ท่าเทศ
ม.6/1
   
12
29640
นางสาวชมพูนุช    เตชวรรณโต
ม.6/1
   
13
29641
นางสาวณัฎฐธิดา    สอนขำ
ม.6/1
   
14
29529
นางสาวณัฐกมล    ไชยยันต์
ม.6/1
   
15
29643
นางสาวทิพย์ภากร    อินทรคช
ม.6/1
   
16
29493
นางสาวนุชจรีย์    สาลำ
ม.6/1
   
17
29646
นางสาวปวิตา    ช่วยพันธ์
ม.6/1
   
18
29569
นางสาวพรรณรายณ์    นิยมผล
ม.6/1
   
19
29570
นางสาวฟัตมา    ขยันดี
ม.6/1
   
20
31049
นางสาวรัตติญากร    แสงดำ
ม.6/1
   
21
29538
นางสาวรุ่งอาทิตา    รอดแสง
ม.6/1
   
22
29539
นางสาวลลิตา    มะหับผลา
ม.6/1
   
23
29541
นางสาววาสนา    คำมั่นประสิทธิ์
ม.6/1
   
24
29542
นางสาววิจิตรา    มรรคาเขต
ม.6/1
   
25
29654
นางสาวศิริลักษณ์    พรหมจรรย์
ม.6/1
   
26
29657
นางสาวสร้อยสุดา    ขยันดี
ม.6/1
   
27
31050
นางสาวสร้อยสุดา    โรจนะ
ม.6/1
   
28
31051
นางสาวสุนิตา    บัวทอง
ม.6/1
   
29
29660
นางสาวสุภิณญา    มงคล
ม.6/1
   
30
29661
นางสาวเสาวภา    คงไหม
ม.6/1
   
31
29581
นางสาวอภิญญา    อาดำ
ม.6/1
   
32
29662
นางสาวอมรรัตน์    ตุกวุ่น
ม.6/1
   
33
29584
นางสาวอัสลีนา    เหมมัน
ม.6/1
   
34
29663
นางสาวอุศณีย์    ศิรินัย
ม.6/1
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]