ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

ประวิติส่วนตัว

 

 

 

ตารางสอน

 

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

 

 

 

เว็บไซ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวทิพย์วรรณ สุดทองคง

 

 

เลขที่ 10 เลขประจำตัว 29530

E-Mail : tip.aun2540@gmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter