ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ก รุ ณ า เ ลื อ ก หั ว ข้ อ ที่ ต้ อ ง ก า ร

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จั ทำ

นายทิษณุ ชุมประยูร

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 1 เลขประจำตัว 29633

E-mail : tis29633@gmail.com

Facebook : Tissanu Chumprayoon

Line ID : golfpm

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รีตูวิอ.มืองตู.ตูล

จำนวนผู้ชม

Website counter