/p>

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาราย

วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวศิริญากรณ์ ฮะอุรา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 24

เลขประจำตัว 29653

E-mail : siri29653@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter