กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวกุลภัสสร์ เส็มหมัด ชั้น ม.6/2 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 31055

: kullapat.qh@gmail.com

: Kullapat Rachpitak

: Kullapat09

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter