ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตรางเรียน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

 

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวธัญญาลักษณ์ เวชรัตน์

ชั้น ม.6/2 เลขที่ 11เลขประจำตัว 31056

E-Mail: fofo4733@gmail.com

Facebook: Thanyalak wecharat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter