....welcome ....

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

PIM - YAOWALAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวเยาวลักษณ์ ชนะดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 19

เลขประจำตัว 31065

 

E-Mail : pimyaowalak240@gmail.com

Facebook : Nong Pim yaowalak

Line : 27407633

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter