ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] <<[ห้องม.6/2]>> [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29633
นายทิษณุ    ชุมประยูร
ม.6/2
   
2
29632
นายธีรภัทร์    ทิพย์รองพล
ม.6/2
   
3
31053
นายปฏิภาณ    ชูดำ
ม.6/2
   
4
29433
นายมนต์ชัย    จันทร์เจ้า
ม.6/2
   
5
29554
นายวรากร    โฉมทอง
ม.6/2
   
6
29601
นายวราวุทธิ์    นิลตีบ
ม.6/2
   
7
31055
นางสาวกุลภัสสร์    เส็มหมัด
ม.6/2
   
8
29366
นางสาวจิราพร    คงจันทร์
ม.6/2
   
9
29611
นางสาวณัสรีตา    สุวาหลำ
ม.6/2
   
10
29530
นางสาวทิพย์วรรณ    สุดทองคง
ม.6/2
   
11
31056
นางสาวธัญญาลักษณ์    เวชรัตน์
ม.6/2
   
12
29644
นางสาวธิดา    ชูนวล
ม.6/2
   
13
31057
นางสาวธิภาภรณ์    สำมะเนี๊ยะ
ม.6/2
   
14
31058
นางสาวนิตา    นาราวัน
ม.6/2
   
15
29614
นางสาวนูรีตา    คชฤทธิ์
ม.6/2
   
16
29534
นางสาวพัชรี    นิสะนิ
ม.6/2
   
17
31061
นางสาวเพ็ญนภา    เดวาหมัด
ม.6/2
   
18
31062
นางสาวมนุญญา    เยี่ยมสาร
ม.6/2
   
19
31065
นางสาวเยาวลักษณ์    ชนะดี
ม.6/2
   
20
31066
นางสาวรัชนก    แหวนเพชร
ม.6/2
   
21
29540
นางสาวเลอลักษณ์    จันทะมะโน
ม.6/2
   
22
29651
นางสาววริศษา    บำรุง
ม.6/2
   
23
31067
นางสาววิดารักษ์    พรหมจันทร์
ม.6/2
   
24
29653
นางสาวศิริญากรณ์    ฮะอุรา
ม.6/2
   
25
29503
นางสาวสุพิทยา    เรืองเดช
ม.6/2
   
26
29586
นางสาวอารียา    เด่นดารา
ม.6/2
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]