ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวรติมา ลิงาลาห์

ชั้นม.6/3 เลขประจำตัว 31084

 

E-Mail : Keera969@gmail.com

Face book : Ratima Lingala

Line : Keera_Ratima

IG : Keera_Ratima

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter