ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] <<[ห้องม.6/3]>> [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29628
นายคุณากร    อภัยรัตน์
ม.6/3
   
2
31070
นายนนทกาล    ยาวาระยะ
ม.6/3
   
3
31071
นายฟาติน    หลงงัน
ม.6/3
   
4
29560
นายอนุชา    กรมเมือง
ม.6/3
   
5
31073
นายอภิชาติ    ตะระเวลา
ม.6/3
   
6
29440
นายอารัญ    แก้วสลำ
ม.6/3
   
7
29320
นางสาวขนิษฐา    โกบปูเลา
ม.6/3
   
8
29408
นางสาวนฤมล    นิสสัยตรง
ม.6/3
   
9
31075
นางสาวโนซีตา    ฉุ้นลุ้น
ม.6/3
   
10
29532
นางสาวบุญตา    คงชู
ม.6/3
   
11
31076
นางสาวปณิดา    นวนศรี
ม.6/3
   
12
31077
นางสาวปิยดา    ยาวาหาบ
ม.6/3
   
13
31078
นางสาวพัชริดา    หวันเหล็ม
ม.6/3
   
14
31079
นางสาวภารีนา    แดสา
ม.6/3
   
15
31081
นางสาวมารีนา    ชาชะ
ม.6/3
   
16
31082
นางสาวมุกข์นภา    ใจสมุทร
ม.6/3
   
17
31083
นางสาวเยาวรัตน์    ใบหลี
ม.6/3
   
18
31084
นางสาวรติมา    ลิงาลาห์
ม.6/3
   
19
29573
นางสาวรัตนาภรณ์    เกิดสุวรรณ
ม.6/3
   
20
29377
นางสาววนิดา    ผกาแดง
ม.6/3
   
21
31085
นางสาววนิดา    ชมดาว
ม.6/3
   
22
29418
นางสาวศศิธร    คำทอง
ม.6/3
   
23
31086
นางสาวสริญญา    แกสมาน
ม.6/3
   
24
31087
นางสาวสุชาดา    หลีมังสา
ม.6/3
   
25
29579
นางสาวสุไรยา    หลังปุเต๊ะ
ม.6/3
   
26
31088
นางสาวสุวรรณี    หัสนี
ม.6/3
   
27
29580
นางสาวเสาวณี    ห่อช่วย
ม.6/3
   
28
31089
นางสาวอภิชญา    พลาอาด
ม.6/3
   
29
29626
นางสาวอรพรรณ    หนูสงค์
ม.6/3
   
30
31090
นางสาวอริสา    หลำสะ
ม.6/3
   
31
31091
นางสาวอัรวา    รูมาเนีย
ม.6/3
   
32
31092
นางสาวอาฟีฉ๊ะ    ทิ้งน้ำรอบ
ม.6/3
   
33
31072
นายภานุวัฒน์    สุขแก้ว
ม.6/3
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]